Дата надання кредиту
Сума кредита, грн.
Строк кредитування, міс.
Розмір % ставки, % річних:
48.00
Порядок повернення кредиту:
 1. Сплата суми кредиту - один раз у останній день строку користування кредитом
 2. Сплата нарахованих выдсотків - щомісячно з 1 по 20 числа (включно) кожного місяця, починаючи з місяця, наступного за місяцем отримання Кредиту, але остаточне погашення — не пізніше кінцевого терміну дії Договору
* Розрахунки є орієнтовними. Реальна сума відсотків може відрізнятися від розрахункової.


Правила про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту:Умови кредитування:

Сума кредиту Від 10 000 грн до 7 000 000 грн
Строк кредитування До 12 місяців
Тип кредиту Відновлювальна кредитна лінія
Відсоткова ставка та метод нарахування відсотків До 48% за методом "нарахування факт/360" (фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 (триста шістдесят) днів)
Щомісячна комісія за управління кредитом  Без комісії
Разова комісія Без комісії
Реальна річна процентна ставка До 60% річних

Вимоги до Споживача:

Вік Споживача Від 21 до 70 років (на момент завершення терміну дії кредиту)
Документи
 • паспорта громадянина України або посвідки на постійне проживання (оригінал);
 • реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ІПН) (оригінал);
 • інформація та/або документи для визначення платоспроможності Споживача;
 • правовстановлюючі документи на предмет застави.
Вид застави Транспортні засоби, цінні папери, майнові права.
Поручитель Згідно відповідного рішення кредитного комітету

Умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх дії Акційних пропозицій за споживчим кредитом під заставу не має.

Інформація про третіх осіб, які відповідають вимогам Фінансової компанії та з якими Споживач може укладати договори для супровідних послуг  при отриманні фінансових послуг, зокрема споживчого кредитування.

У ТОВ «Фінансова компанія «Народна позика» перелік таких осіб відсутній. Споживач має право самостійно обрати особу для отримання супровідних послуг за умови наявності у такої особи усіх дозволів, ліцензій, сертифікатів тощо, передбачених законодавством.

Примірний договір про споживчий кредит:
 

Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (під заставу):Попередження Споживача:
 1. Споживач повертає суму кредиту, комісії та проценти за користування кредитом відповідно до умов Договору про споживчий кредит ТОВ ФК «Народна позика» та вимог законодавства України.
 2. У разі затримання Споживачем сплати частини кредиту та/або процентів Споживач на вимогу ТОВ ФК «Народна позика» повертає достроково залишкову суму заборгованості за Кредитом, сплачує належні відсотки, комісії, штрафні санкції та пеню, а також відшкодувати завдані ТОВ ФК «Народна позика» збитки.
 3. За порушення Споживачем строку та порядку погашення (повернення) ТОВ ФК «Народна позика» загального розміру Кредиту відповідно до умов Договору про споживчий кредит, Споживач на вимогу ТОВ ФК «Народна позика» сплачує ТОВ ФК «Народна позика» пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від загального розміру кредиту за кожний день прострочки терміну здійснення (сплати) нарахованих відсотків. Пеня не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.
 4. За порушення Споживачем терміну та порядку здійснення (сплати) нарахованих відсотків по кредиту відповідно до умов Договору про споживчий кредит, Споживач на вимогу ТОВ ФК «Народна позика» сплачує ТОВ ФК «Народна позика» у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від загального розміру кредиту, вказаного в Договорі про споживчий кредит, за кожний день прострочки терміну здійснення (сплати) нарахованих відсотків. Пеня не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.
 5. За неповідомлення ТОВ ФК «Народна позика» про зміну свого місця проживання, місця роботи, кредитоспроможності, сімейного стану та інших істотних відомостей, що можуть вплинути на повернення кредиту Споживачем, Споживач на вимогу ТОВ ФК «Народна позика» сплачує штраф у розмірі 2 (два) % від суми Кредиту за кожен випадок.
 6. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов'язань Споживачем на підставі Договору про споживче кредитування, не може перевищувати половини суми, одержаної Споживачем за Договором про споживче кредитування, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.
 7. ТОВ ФК «Народна позика» має право відмовитися від надання Споживачу передбаченого договором кредиту частково або в повному обсязі у разі:
  • порушення процедури визнання Споживача банкрутом;
  • у разі ненадання Споживачем забезпечення виконання зобов'язань;
  • надання недостовірної інформації необхідної для оцінки кредитоспроможності Споживача;
  • за наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий Споживачеві кредит своєчасно не буде повернений.
 8. Порушення Споживачем виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.
 9. ТОВ ФК «Народна позика» забороняється вимагати від Споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від ТОВ ФК «Народна позика» або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту.
 10. Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах Споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.
 11. ТОВ ФК «Народна позика» має право вносити зміни до укладених зі Споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін шляхом підписання сторонами додаткових угод у письмової формі.
 12. Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.
 13. Можливі витрати на сплату Споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного Споживачем способу сплати.
 14. Ініціювання Споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється зі зміною умов попередньо укладеного договору, а саме збільшення відсоткової ставки за кредитом не більше ніж на 10 процентних пунктів.
 15. ТОВ ФК «Народна позика» задовольняє вимогу щодо погашення заборгованості за кредитом шляхом звернення стягнення на заставлене майно за рішення суду або на підставі виконавчого напису нотаріусу.
 16. Застава майна припиняється в разі повного погашення заборгованості споживача за договором, закінчення строку дії договору або реалізації предмета застави та інших випадках установлених Законом.
 17. У разі недостатності коштів, отриманих від реалізації переданого в заставу/іпотеку майна/майнових прав для погашення вимоги за договором про надання споживчого кредиту, на особисте майно Споживача може бути звернено стягнення для погашення кредиту.